Vés al contingut

Política de Privacitat - Web

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per FUNDACIÓ BARCELONABETA BRAIN RESEARCH CENTER. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant la pàgina web i podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que l’empresa es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s'accedeixi a la web.

Data última actualització: 01/06/2018

 

1.- Identificació del titular responsable del tractament:

El titular responsable del tractament de les dades:
Fundació BarcelonaBeta Brain Research Center para la Investigació sobre l’Alzheimer, (des d’ara, Fundació BarcelonaBeta).
Carrer Wellington, 30, Barcelona (08005).
NIF núm. G-65895401
Correu electrònic gdpr@barcelonabeta.org

 

2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació:

Finalitat del tractament: Les finalitats de la recollida de dades són:

  • Atendre qualsevol sol·licitud que ens faci arribar a través dels formularis habilitats a la web o qualsevol altre mitjà de contacte.

  • Remetre comunicats d’interès sobre la fundació en cas que ho sol·liciti, per mitjans telemàtics o convencionals.

El termini de conservació: Les dades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva eliminació.

Les bases legals pels tractaments són: la seva autorització, que es considera atorgada en omplir la sol·licitud i acceptar la present política de protecció de dades, i la seva autorització per l’enviament de comunicats que es considerarà atorgada en marcar la casella “vull estar al dia”, l’informem aquest respecte que podrà donar-se de baixa en qualsevol moment de la manera indicada en cada enviament rebut o enviant un correu electrònic a gdpr@barcelonabeta.org

 

3.- Destinataris de les dades personals

Per obligació legal: a l'administració tributària per a pagament d'impostos, a jutges i tribunals que ho sol·licitin per via judicial.

 

4.- Drets dels titulars de les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant. A continuació, li indiquem els seus drets:

• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

• Portabilitat: L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a La FUNDACIÓ, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (AEPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagi vist satisfets l'exercici dels seus drets aquí indicats.

Per exercir els citats drets pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat 1, identificant a la seva petició la següent informació:

1.- Dades del sol·licitant (Nom i cognoms)
2.- Adreça de contacte
3.- Dret que vol exercir
4.- Sobre quines dades concretes formula la seva petició

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

 

5.- Seguretat en el tractament

Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’empresa aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

 

Política de Privacitat - Confidencialitat correu electrònic

Tots els correus enviats des del domini de la Fundació BarcelonaBeta poden contenir informació confidencial o legalment protegida i estan exclusivament dirigits a la persona o entitat destinatària. El seu contingut no constitueix un compromís per part de l'emissor. Si no ets el destinatari final o persona encarregada de recollir-lo, no estàs autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni revelar el seu contingut. Si ha rebut un correu electrònic per error, et preguem que informis el remitent i eliminis del teu sistema el missatge i el material annex que pugui contenir.